domingo, 11 de janeiro de 2015

O AMIGOEm manhãs rosadas,
saímos, meu amigo e eu, a caminhar,
entre folhas caídas e pensamentos.
É boa companhia, o amigo,
de passada leve e compatível com a minha,
de pequenas e modestas falas,
silêncios oportunos, 
olhar atento aos telhados ,
aos cães vadios,
aos muros cobertos de hera,
aos terrenos baldios,
aos varredores de rua.
Às vezes comenta alguma descoberta de cientistas alemães.
Outras repete um velho anexim,
um verso de Pessoa,
um suspiro.
Nunca falamos de política, 
de metafísica,
ou de arte abstrata,
mas noto que ele se comove com os pedregulhos do chão
e com crianças descalças.
Meu amigo balança os braços como balança a vida,
caminha para nunca  chegar,
e não sei se vai comigo ou consigo.
Além de mim, ninguém o vê.
Meu amigo é uma fagulha.

LA AMIKO

En rozkoloraj matenoj
ni eliras, mia amiko kaj mi, por piediradi
inter falintaj folioj kaj pensoj.
Li estas bona kunulo, la amiko,
kun malpeza paŝado, kongrua kun la mia,
kun etaj kaj modestaj paroloj,
oportunaj silentoj,
atenta rigardo al tegmentoj,
al vagantaj hundoj,
al muroj kovritaj per hedero,
al malplenaj terenoj,
al stratbalaistoj.
Foje li komentas iun malkovron de germanaj sciencistoj.
Foje li ripetas antikvan proverbon,
verson de Pessoa,
suspiron.
Ni neniam parolas pri politiko,
pri metafiziko
aŭ pri abstrakta arto,
sed mi rimarkas, ke li emociiĝas pro surgrundaj ŝtonoj
kaj pro senŝuaj infanoj.
Mia amiko balancas siajn brakojn kiel li balancas sian vivon,
li iras por neniam reveni,
kaj mi ne scias, ĉu li iras kun mi aŭ kun si.
Escepte de mi, neniu alia vidas lin.

Mia amiko estas ia fajrero.

RESENHA FALADA: LIVRO "NOVA SENTO"

Filme de 6 minutos com uma pequena resenha do livro "Nova Sento", em Esperanto.

https://www.youtube.com/watch?v=sG8Lg2H_ZcI&feature=youtu.bePAROLATA RECENZO: VERKO "NOVA SENTO"

6-minuta filmeto kun eta recenzo pri la verko "Nova Sento"

https://www.youtube.com/watch?v=sG8Lg2H_ZcI&feature=youtu.be

domingo, 4 de janeiro de 2015

ESCRITOS DA UTOPIA


Tenho livros esquecidos nas prateleiras, esperando na fila interminável para serem lidos. Por estes dias encontrei um desses desprezados, velhinho, amarelado, que já nem sei onde adquiri. Olhando a data da primeira edição, fiquei animado: 1915. Cem anos! Chegou a hora dele.
Arrependi-me de ter demorado tanto. É um original em Esperanto de título “Nova Sento” – “Um Novo Sentimento” que se percorre com muito gosto. O autor, o inglês H.B. Hyams, assinou com o curioso pseudônimo “Tagulo”, que em tradução literal significa “Indivíduo do dia”.  Trata-se de uma ingênua contribuição à literatura de utopia. Contém o relato de um terráqueo que, após uma quase trombada do nosso planeta com um outro corpo celeste desgovernado, acorda em Marte, em meio a uma sociedade de seres mentalmente mais elevados, de vida harmônica, vegan, espiritualizada, de crença reencarnacionista (supostamente por influência das ideias teosóficas do autor) e socialista. É claro que o autor não se põe na escala da realidade, mas da assumida utopia, e é daí que gostei do livro: faz pensar nessa curioso ramo da literatura que há milênios fascina a humanidade, às voltas com a pergunta que muitos de nós nos fazemos, em algum momento: como seria um mundo melhor? se dependesse de mim, como funcionaria a sociedade?
Que ninguém se atreva a muxoxear diante da pergunta, sob pena de ofender a memória de Platão que, quatro séculos antes de Cristo, se ocupou em transcrever diálogos de Sócrates em “A República”.  Antiga descrição de uma sociedade sob os ideais da justiça, ainda que com escravos e desprezo à mulher.
Pelo correr dos séculos, muita gente boa se ocupou da questão. Não cabe aqui qualquer pretensão de completude, mas apenas de citar alguns que marcaram época. Curiosamente, fica o destaque para os ingleses, que se tornaram quase especialistas no assunto. No século 16, Tomas Morus, nascido em Londres, cunhou o termo “Utopia” (“lugar que não existe”) para denominar a ilha em que funcionaria sua sociedade ideal. Por se recusar a participar de um julgamento espúrio, foi decapitado, por ordem do rei. Mas não faz mal, depois foi canonizado.
Ingleses foram também Aldous Huxley (“Admirável Mundo Novo”, de 1932; “A Ilha”, de 1962), Wells (“Utopia Moderna”, de 1905) e George Orwell (“1984”, de 1949). Este último fica classificado como “distopia”, uma espécie de utopia às avessas, em que se denuncia o perigo que correm as sociedades  sob regimes totalitários, de permanecer sob os olhos de “Big Brothers” que esquadrinham cada milímetro da vida privada de todos os cidadãos. Um horror só superado por nosso “Big Brother” moderno, televisivo, milionário.
A literatura original em Esperanto tem em seus quadros outra brilhante contribuição à literatura de utopia. Trata-se da obra prima “Vojaĝo al Kazohinio” (“Viagem a Kazohinio”), do húngaro Sándor Sathmari, que a escreveu, ao que tudo indica, simultaneamente em húngaro e em Esperanto. Inspirado nas “Viagens de Gulliver” (também literatura inglesa, de autoria do irlandês Jonathan Swift), descreve ironicamente duas sociedades: uma tecnologicamente adiantada mas desumanizada, outra demasiado humana mas passional, belicosa, incoerente.
Reluto muito em terminar estas modestas considerações com uma alusão à conhecida obra “Nosso Lar”, do Espírito André Luiz, sob psicografia de Chico Xavier. Seria nossa brasileiríssima contribuição à literatura de utopia? Para os espíritas, trata-se de relato da mais pura realidade a nos aguardar após a morte – portanto muito longe da utopia. Os descrentes não se furtam ao muxoxo. Resta o consolo do tempo que a todos nos mostrará quem tem razão.
Enquanto isso, os homens continuam a imaginar a sociedade ideal. Tarefa que nunca termina. Mas de vez em quando não custa perguntar, em paralelo, como seria possível viver melhor, cada um de nós, com o que temos por hoje.


VERKOJ PRI UTOPIO

Mi havas forgesitajn librojn surbrete, kiuj atendas en senfina vico, ke mi legu ilin. Antaŭ kelkaj tagoj mi trovis unu el tiuj forgesitoj, malnovan, flavetan, pri kiu mi jam ne memoras, kie mi aĉetis ĝin. Mi rigardis la daton de la unua eldono, mi entuziasmiĝis: 1915. Cent jaroj! Jen nun estas ĝia vico.
Mi pentis, ke mi tiom prokrastis. Ĝi estas originalaĵo en Esperanto, sub la titolo “Nova Sento”, kiun oni tralegas kun granda plezuro. La aŭtoro, la anglo H.B. Hyams, subskribis ĝin per la kurioza kromnomo “Tagulo”, kiun oni povas kompreni kiel “ulo de la tago”. Temas pri naiva kontribuo al utopio-literaturo. Ĝi enhavas la raporton de terano, kiu post preskaŭa karambolo de nia planedo kontraŭ alia misvojiĝinta ĉiela planedo, vekiĝas sur Marso, meze de socio konsistanta el estuloj mense superaj, vivantaj harmonie, vegane, spiritece, kredantaj pri reenkarniĝo (supozeble pro influo de teozofiaj ideoj de la aŭtoro) kaj socialisme. Kompreneble, la aŭtoro ne sin tenas je skalo de realeco, sed de plenkonscia utopio, kaj jen pro tio al mi plaĉis la verko: ĝi pensigas pri tiu kurioza branĉo de  literaturo, kiu de jarmiloj ravas la homaron, kiu ĉiam konsideras demandon de ni ĉiuj faratan, iam kaj iam: kia estus ia mondo pli bona? se tio dependus de mi, kiel funkcius la socio?
Neniu aŭdacu fajfi fronte al tiu demando, se li ne emas ofendi la memoron de Platono, kiu, kvar jarcentojn antaŭ la Kristo, okupis sin pri transskribado de dialogoj de Sokrato, en “La Respubliko”. Temas pri antikva priskribo pri ia socio sub la idealoj de justeco, eĉ se kun sklavoj kaj kun spitado al virinoj.
Laŭ la pasado de la jarcentoj, multaj indaj homoj okupis sin pri tiu afero. Ne temas ĉi tie pri ia pretendo pri kompleteco, sed nur pri menciado de kelkaj el tiuj, kiuj estas epokfaraj. Kurioze, elstaras angloj, kiuj fariĝis preskaŭ fakuloj pri tiu temo. En la 16-a jarcento, Tomas Morus, naskita en Londono, ekuzis la vorton “Utopio” (“neekzistanta loko”) por nomi la insulon, kie funkciis lia ideala socio. Rifuzinte partopreni maljustan juĝon, oni senkapigis lin pro ordono de la reĝo. Sed ne gravas, oni kanonigis lin.
Anglaj estis ankaŭ Aldous Huxley (“Brava Nova Mondo”, 1932; “La Insulo”, 1962), Wells (“Moderna Utopio”, 1905) kaj George Orwell (“1984”, 1949). Ĉi tiun lastan oni klasas kiel “distopion”, nome iaspeca inversita utopio, per kiu li montras la riskon de socioj sub totalismaj reĝimoj, ke oni restu sub la rigardado de “Big Brother” (“Granda Frato”), kiu kontrolas ĉiun milimetron el la privata vivo de ĉiuj civitanoj. Teruraĵo, kiun superas nur nia televida “Big Brother”, moderna, milionula.
La originala literaturo en Esperanto enhavas alian brilan kontribuon al utopio-literaturo. Temas pri la ĉefverko “Vojaĝo al Kazohinio”, de la hungaro Sándor Sathmari, kiu verkis ĝin laŭŝajne en la hungara lingvo kaj en Esperanto, samtempe.. Li inspiriĝis je la “Vojaĝoj de Gulivero” (denove angla literaturo, de la irlandano Jonathan Swift), kiu ironie priskribas du sociojn: unu teknike evoluinta sed nehomeca, alia tro homeca sed pasiema, militema, senkohera.
Mi multe hezitas fini ĉi tiujn modestajn konsiderojn per aludo al la konata verko “Nia Hejmo”, kies aŭtoro estas Spirito Andreo Ludoviko, mediume skribita de Chico Xavier. Ĉu ĝi estus nia tute brazila kontribuo al utopio-literaturo? Laŭ spiritistoj, temas pri raporto plej reala pri tio, kio nin atendas post la morto – do tute for de utopio. Nekredantoj ne evitas malŝatan spitadon. Restas la konsolo de la tempo, kiu al ni ĉiuj montros, kiu pravas.

Dume, la homoj plu imagas idealan socion. Tasko senfina. Sed de tempo al tempo indas demandi, paralele, kiel estus eble, ke ĉiu el ni vivu pli bone, per tio kion ni havas nun.

quinta-feira, 1 de janeiro de 2015

AMBIGUIDADE


No último dia do ano, saio da padaria e deparo com um pedinte. Tem as pernas estropiadas e, em pé, se apoia precariamente sobre suas muletas oscilantes. Pode-se dizer que estabeleceu duas boas estratégias que ninguém ousaria chamar de espertas, mas de sobrevivência: traja bermudas que não deixam dúvida sobre sua invalidez e posta-se a dois metros do caixa, de onde saem os fregueses, quase sempre com moedas na mão.
                Tenho uma relação ambígua com a esmola. Nasci e cresci em família cristã, ouvindo com certa frequência que se deve ajudar os pobres e dar o casaco a quem não tem. Do ponto de vista puramente religioso, é bonito e fica bem acobertado debaixo da constrangedora palavra “caridade”. Do ponto de vista social, trata-se de uma escandalosa conivência com a ineficiência do estado e da cidadania. Nunca consegui fazê-lo com tranquilidade. Ao contrário, sempre foi com grande desconforto. Como em todas as portas, batem-me à minha, de tempo em tempo, esses necessitados. É sempre um mal-estar: se dou uma moeda, dou mortificado; se não dou, não dou mortificado.
Tentei ser daqueles que argumentam que dar esmolas perpetua o problema; não adiantou. Tentei me filiar aos que acusam o pedinte de acomodação; não funcionou. Experimentei  negar,  pensando que a moeda seria usada para a pinga ou para o crack; menos ainda. Tentei dar uma quantia um pouco maior; foi um desastre. Tentei olhar pela fresta da janela e não atender, quando fosse um pedinte; um horror! Comecei a ajudar alguma instituição beneficente, mas os pedintes lá voltavam à minha porta.
                O desconforto diante do pedinte continua, sem solução, até hoje. De repente, ao sair da padaria, descubro a verdadeira natureza do problema:  eu não conseguia identificar claramente o meu sentimento, diante daquela pessoa.
                Agora eu sei: é vergonha. Mas o problema continua.

AMBIGUECO

Je la lasta tago de la jaro, mi eliras el panvendejo kaj ekvidas almozulon. Li havas kriplajn krurojn kaj malfirme staras sur du balanciĝantaj lambastonoj. Oni povas diri, ke li starigis du taŭgajn strategiojn, kiujn neniu aŭdacus nomi ruzaj, sed por postvivado: li vestis sin per mallongaj pantalonoj, kiuj ne lasas dubon pri lia invalideco, kaj li lokis sin je distanco de du metroj de la vendeja kaso, el kie klientoj eliras preskaŭ ĉiam kun moneroj enmane.
Mi havas ambiguan rilaton kun almozdonado. Mi naskiĝis kaj kreskis en kristana familio, ofte aŭdante, ke oni devas helpi malriĉulojn kaj doni ĉemizon al tiu, kiu ne havas ĝin. El pure religia vidpunkto, tio estas bela kaj bone akomodiĝas sub la duba vorto “karitato”. El socia vidpunkto, temas pri skandala konsentado pri la malkompetenteco de la ŝtato kaj de civitaneco. Mi neniam sukcesis fari tion trankvile. Male, ĉiam estis tre ĝene. Kiel ĉies pordojn, batas ankaŭ mian pordon, de tempo al tempo, tiaj necesbezonantoj. Okazas ĉiam malkomforto: se mi donas moneron, mi ĝin donas kun ĉagreno; se mi ne donas ĝin, mi ĝin ne donas kun ĉagreno.
Mi klopodis aniĝi al tiuj, kiuj argumentas, ke doni almozojn eternigas la problemon; tio ne efikis. Mi klopodis filiiĝi al tiuj, kiuj akuzas la almozulon pri akomodiĝo; tio ne funkciis. Mi provis nei, pensante, ke tiu monero uziĝos por aĉeto de brando aŭ de drogaĉo; eĉ malpli. Mi provis doni iom pli grandan monsumon; katastrofe. Mi provis rigardi antaŭe tra trueto en la fenestro kaj ne respondi, kiam tiu estas almozulo; teruraĵo! Mi komencis helpi bonfaran institucion, sed jen la almozuloj same revenadis al mia pordo.
                La malkomforto fronte al almozulo daŭras  sen solvo ĝis nun. Subite, elirante el la panvendejo, mi ekkonscias pri la vera naturo de la problemo: mi ne sukcesis ĝis nun klare percepti mian senton, antaŭ tiu homo.

                Nun mi scias: tio estas honto. Sed la problemo daŭras.