domingo, 6 de novembro de 2022

renascimento

 

Baldur Ragnarsson (1930-2018),

autor islandês de extensa obra literária

original em Esperanto.

 

 

renaskiĝo                                                                 renascimento

 

 

Kiel ombro de ombro                                            Como a sombra de uma sombra

mildas la sonĝo en niaj koroj                                suave é o sonho em nossos corações

kiel odoro de nevidebla floro                                como aroma de flor invisível

kiel lunolumo sur fermitaj okuloj.                        como a luz da  lua sobre olhos cerrados

                                                                               

Kaj ni ne plu estas la samaj.                                  E já não somos os mesmos.

Ni sonĝis nin for                                                    Sonhamo-nos longe

detruis nian materion                                              desfizemos nossa matéria

nuligis niajn distingojn de noblo kaj malnoblo      anulamos nossas percepções de       

kulpo kaj senkulpo                                                                     nobreza e mesquinhez

scio kaj nescio                                                       culpa e inocência

                                                                                saber e não saber

Ni sonĝas en la realo

realas en la sonĝo,                                                  Sonhamos no real

detruitaj kaj renaskitaj en la sama tempo.              somos reais no sonho,

                                                                               destruídos e renascidos a um só tempo.

Kaj la vortoj ne plu estas vortoj                                                                   

la tero ne tero                                                         E as palavras já não são palavras

nek la ĉielo ĉielo.                                                    a terra não terra

                                                                                nem o céu céu.

                                                                               

                                         

Baldur Ragnarsson                                                               (trad. PSV)   

                                                                                                                  

                                                                                         


domingo, 23 de outubro de 2022

mensagem da mão sinistra

 

 
 
 

A Sala São Paulo apresentou recentemente o Concerto para mão esquerda, de Maurice Ravel (1875-1937), executado pela OSESP e pelo solista Cédric Tiberghien. Todo mundo devia ver e ouvir, e depois procurar outras performances no Youtube. Trata-se de uma experiência estética única – além de uma mensagem de vida. Dezoito minutos de música fascinante, composta a pedido do pianista austríaco Paul Wittgenstein (1887-1961), que perdera o braço direito na guerra. A dança vertiginosa da mão sinistra não monta apenas três sequências rítmicas em contínuo de extraordinária exigência técnica, mas parece também dizer ao ouvinte expectador: “Não se queixe; enfrente!”.

 

MESAĜO DE LA MALDEKSTRA MANO

 

La brazila  koncertejo Sala São Paulo antaŭ nelonge prezentis la Konĉerton por la maldekstra mano, de Maurice Ravel (1875-1937), plenumita de OSESP (simfoniorkestro) kaj la pianisto Cédric Tiberghien. Ĉiuj devus vidi kaj aŭdi ĝin, kaj poste serĉi aliajn plenumojn en Youtube. Temas pri unika estetika sperto — krom mesaĝo pri la vivo. Dek ok minutoj da fascina muziko, komponita laŭ peto de la aŭstra pianisto Paul Wittgenstein (1887-1961), kiu perdis sian dekstran brakon en la milito.  La vertiĝeca danco de la maldekstra mano ne kunmetas nur tri ritmajn sinsekvojn laŭ kontinuaĵo de eksterordinara teknika postulo, sed ŝajnas ankaŭ diri al la aŭdanto-spektanto: “Ne plendu; alfrontu!”.


sábado, 1 de outubro de 2022

milênios depois...

 

 
 

Mercêdes Fabiana, grande e culta amiga, me brinda com um volume pequeno e precioso “Da Ilíada”, de Rachel Bespaloff, Editora Âyiné, 2022, tradução (primorosa) de Giovani T. Kurz. Em 6 capítulos e um adendo, a autora traça refinada análise do poema de Homero, que, escrito séculos antes de Cristo, repercutiu nas ideias cristãs, segundo ela. Curiosamente, justapõe ao poderoso poema à obra de Lev Tolstoi. As divindades helênicas, segundo a autora, refletem a incoerência e a insanidade humanas, “perfeitos personagens de comédia”. Assim também os mundanos de “Guerra e Paz”.

Para as minhas necessidades (talvez inconscientes), o segundo capítulo, “Tétis e Achiles” é o ápice do livro. Descreve o amor sublime, generoso e conformado, de deusa, por seu filho semi-deus. Ela, “jovem imortal de belas tranças”, serena e doce; ele, herói selvagem e violento, que escolhe o caminho dramático da guerra e do abismo. Indomável Aquiles, impiedoso e obsessivo, a oscilar entre a luta e o tédio. Somente Tétis, com seu amor trágico pela predestinação, consegue atenuar a alma do filho por meio da ternura:

“Aquiles se inclina diante da ordem dos deuses que lhe é transmitida pela mãe, o indomável é domado, na obediência ele encontra, por um instante, a serenidade que lhe foge.”

Milênios se passam e Homero continua a nos fazer pensar.

 

JARMILOJN POSTE...

 

Mercêdes Fabiana, granda klera amikino, donacis al mi etan, valoran volumon “Pri Iliado”, de Rachel Bespaloff, Eldonejo Âyinê, 2022, traduko (bonega) al la portugala lingvo de Giovani T. Kurz. En 6 ĉapitroj kaj unu aldono, la aŭtorino konstruis rafinitan analizon de la poemo de Homero, kiu estis verkita jarcentojn antaŭ Kristo, kaj influis la kristanajn ideojn, laŭ ŝi. Kurioze, ŝi apudmetis al la potenca poemo la verkon de Lev Tolstoj. La helenaj dioj, laŭ la aŭtorino, reflektas la homajn malkoheron kaj malsanmenson, “perfektaj figuroj de komedio”. Tiel ankaŭ la mondumuloj de “Milito kaj Paco”.

Por miaj bezonoj (eble subkonsciaj), la dua ĉapitro, “Tetis kaj Aĥilo” estas la kulmino de la libro. Ĝi priskribas la altspiritan amon, grandaniman kaj rezignacian, de diino al sia duon-dia filo. Ŝi, “juna senmortulo kun belaj harplektaĵoj”, serena kaj dolĉa; li, sovaĝa, perfortema heroo, kiu elektis la dramecan vojon de milito kaj abismo. Nedresebla Aĥilo, senkompata kaj obseda, kiu oscilas inter lukto kaj enuo. Nur Tetis, per sia amo tragika pro antaŭdestino, sukcesas mildigi la animon de la filo per tenero:

“Aĥilo cedas antaŭ la ordono de la dioj, kiun al li transdonas lia patrino, la nedresebla estas dresita, en obeado li trovas por momento la serenecon, kiu fuĝas de li.”

Pasis jarmiloj, kaj Homero plu pensigas nin.

quarta-feira, 7 de setembro de 2022

luto

 
PSV set 2022

Luto

manto tênue do tear de uma tecelã muito velha.

Couraça rija,

vago odor de chuva fina

silenciosa litania indecifrável.

Tomo-o nas mãos trêmulas

e o amasso, e fica-me na pele a tinta vil

do pardo papel.

O luto não se amarfanha,

não se rasga,

não se queima.

O luto se sopra,

de mistura com um assobio infantil.

Sai no hálito.

A cor do luto não cabe no negro,

mas no ocre.

Paira, nunca pousa.

Erra vago informe.

 

 

 

funebro

 

Funebro

leĝera mantelo el la teksilo de tre maljuna teksistino.

Malmola kiraso

malpreciza odoro de pluveto

silenta litanio nedeĉifrebla.

Mi prenas ĝin per tremantaj manoj

kaj ĝin ĉifas, kaj restas sur mia haŭto la aĉa inko

de aĉa papero.

Funebron oni ne ĉifas,

ne ŝiras,

ne bruligas.

Funebron oni blovas,

mikse kun infana fajfo.

Ĝi eliras kun la buŝodoro.

La koloro de funebro ne kongruas kun nigro,

sed kun okro.

Ĝi ŝvebas, neniam ripozas.

Erarvagas senforma.

sexta-feira, 29 de julho de 2022

a inquisição e o queijo

 


Minha amiga Lourdes Camelo me presenteou com um livro curiosíssimo, publicado pela primeira vez em 1976 : “O queijo e os vermes”, de André Ginzburg (Companhia de Bolso, 13ª reimpressão). O tema é a exaustiva pesquisa sobre o processo inquisitorial do herege Menocchio, moleiro de Friuli, na Itália do século 16.

A mim sempre pareceu misteriosa a Santa Inquisição. Nunca compreendi bem o fundamento histórico e doutrinário da Igreja durante aquele sombrio período. Este livro me clareou um pouco a ignorância. Não havia doutrina, havia puro e simples obscurantismo. Importava apenas perseguir e punir, com base em teologia impenetrável. E o mais curioso: também os hereges flutuavam em delírios especulativos sobre Deus e as divindades.

Apenas um exemplo das ideias de Menocchio: “(...) tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo juntos, e de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito de leite, e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. (...) e entre todos aqueles anjos estava Deus.”   

Aprendi que os interrogatórios inquisitoriais eram apenas trocas de insensatez religiosa. Aliás, não se tratava de religião, mas de grosseiro jogo de poder político.

O ponto mais interessante do livro é a busca incansável das fontes em que Menocchio possa ter buscado suas ideias hereges. Segundo Ginzburg, foi uma mistura de cultura oral e escrita, uma vez que o moleiro – fato decisivo e raro, na época – sabia ler e escrever.  E do modo todo particular como ele lia. O historiador busca nos livros da época os indícios de onde ele pode ter encontrado o fermento para suas ideias transviadas. Estimulado pelos livros, tentava pensar por conta própria, numa busca labiríntica. Eis o grande pecado mortal: tentar pensar por si mesmo.

Ginzburg ressalta que o fenômeno só ocorreu em decorrência da maior de todas as invenções: a imprensa, que colocou livros na mão de um moleiro de alma simples.

Acabou queimado, claro.

 

la inkvizicio kaj la fromaĝo

 

Mia amikino Lourdes Camelo donacis al mi tre kuriozan libron, publkikigitan unuafoje en la jaro 1976: “La fromaĝo kaj la vermoj”, de André Ginzburg (Eldonejo Companhia de Bolso, 13-a represo). La temo estas la senlaca esplorado pri inkvizicia procezo pri la herezulo Menocchio, muelisto en Friuli, en ltalujo, en la 16-a jarcento.
Al mi ĉiam aspektis mistera la Sankta Inkvizicio. Mi neniam bone komprenis la historian kaj doktrinan fundamenton de la Eklezio dum tiu ombra tempo. Ĉi tiu libro iom klarigis mian nescion.  Ne troviĝis doktrino, sed simpla obskuro.  Gravis nur persekuti kaj puni, surbaze de nepenetrebla teologio. Kaj plej kurioze: ankaŭ la herezuloj ŝvebadis en spekulativaj deliroj pri Dio kaj diaĵoj:

Jen unu sola ekzemplo pri la ideoj de Menocchio: “(...) ĉio estis ĥaoso, tio estas, tero, aero, akvo kaj fajro kunaj, kaj el tiu tuta amaso moviĝanta formiĝis maso, same kiel fromaĝo estas farita el lakto, kaj el ĝi ekestas vermoj, kaj tiuj estis la anĝeloj. (...) kaj inter ĉiuj tiuj anĝeloj estis Dio.”

Mi lernis, ke la inkviziciaj demandadoj estis nur interŝanĝo de religia sensencaĵo. Cetere, ne temis pri religio, sed pri kruda ludo de politika potenco. La plej interesa punkto en la libro estas la senlaca serĉado pri la fontoj, kie Menocchio eble trovis siajn herezajn ideojn. Laŭ Ginzburg, tio estis miksaĵo de parola kaj skriba kulturoj, ĉar la muelisto — fakto decida kaj tiutempe malofta  — scipovis legi kaj skribi. Kaj pri la tute aparta maniero, kiel li legis. La historiisto serĉis en la tiutempaj libroj indikojn pri tio, kie li eble trovis la fermenton por siaj devojiĝintaj ideoj. Stimulite de la libroj, li klopodis pensi per si mem, en labirinta irado. Jen la granda mortiga peko: klopodi pensi per si mem.

Ginzburg substrekas, ke tiu fenomeno okazis nur pro la plej granda el ĉiuj inventaĵoj: la presarto, kiu metis librojn en la manojn de simplanima muelisto.

Kompreneble, li estis bruligita.

segunda-feira, 18 de julho de 2022

sabedoria

 

 
PSV - jul 2022
 
 
 

Floriu de novo o velho abacateiro.

Há décadas, a cada inverno, ele se veste de dourado sob o céu azul e seco de julho. Milhares de florezinhas amarelas formam uma grande coroa de ouro sobre a folhagem espessa. Espetáculo silencioso e exuberante, que antecede a longa e generosa entrega dos frutos amanteigados.

Com seu tronco espesso e enrugado, o velho abacateiro nada exige. Não espera sequer o nosso olhar de admiração e enlevo. Apenas floriu, mais um ano; apenas frutificará com abundância, mais uma estação.  Pontual e exato. Sereno e altaneiro. Imperturbável.

A cada floração, acode-me pensar em quem o plantou. Alguém que o regou e dele cuidou, durante sua vegetal infância. Não tenho dessa pessoa a menor informação, mas nutro pelo desconhecido a mais profunda gratidão. Também ele deu ao mundo um tesouro, sem nada pedir em troca. 

E ele seguiu o exemplo de seu anônimo pai plantador.

Como é sábio o velho abacateiro!

 

 

saĝeco

 

Denove ekfloris la maljuna avokadarbo.

De jardekoj, ĉiun vintron, ĝi sin vestas per ora koloro sub la blua, seka, julia ĉielo.

Miloj da flavaj floretoj formas grandan oran kronon sur la densa foliaro. Silenta, grandioza spektaklo, kiu antaŭas la longan, grandaniman transdonadon de la buterecaj fruktoj.

Kun sia dika, sulkita trunko, la maljuna avokadarbo nenion postulas. Ĝi ne esperas eĉ nian rigardon de admiro kaj emocio. Ĝi nur ekfloris, unu plian jaron; nur fruktdonos abunde, unu plian sezonon. Akurata kaj preciza. Serena kaj fiera. Neskuebla.

Je ĉiu nova florado, venas al mi la penso pri la homo, kiu ĝin plantis. Kiu ĝin akvumis kaj prizorgis, dum ĝia vegetala infanaĝo. Mi ne havas pri tiu homo eĉ plej etan informon, sed mi nutras pri la nekonato plej profundan dankemon. Ankaŭ li donis al la mondo trezoron, kaj nenion petis redone.

Kaj ĝi sekvis la ekzemplon de sia anonima plantisto-patro.

Kiel saĝa estas la maljuna avokadarbo!


segunda-feira, 11 de julho de 2022

cidades mortas renascem

 

 
PSV jul 2022
 

Elas já foram chamadas “cidades mortas”. Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Bananal e outras conheceram o fausto e o poder, no final do império;  o ostracismo e a decadência, nas décadas seguintes. Com a mudança das rotas e do jogo econômico, ficaram esquecidas, no “fundo do Vale do Paraíba”. A melancolia tomou conta daquele belo pedaço de Brasil, cheio de história.

Monteiro Lobato morou e trabalhou naquela região, no início do século 20, e descreveu com força trágica as cidades mortas. Enganou-se. Não estavam mortas, estavam adormecidas. Um século depois, estão a renascer, agora revitalizadas por nova riqueza – a de sua cultura e de um povo obstinado que sobreviveu e se multiplicou.

Estive em Areias, no último fim de semana, e pude ver. A cidade está bonita, refeita, bem cuidada e cheia de gente inteligente e sensível. Ouvi palestras e debates sobre o valor histórico daquela região, que o Brasil tem obrigação de preservar e ampliar. Vi gente sábia e bem articulada a falar de arte, de solidariedade, de literatura, de cultura. Fiquei encantado com a Casa de Cultura da cidade, onde ocorreu o evento. Não vi político fazendo campanha eleitoral, mas vi professores e artistas falando da educação, de sua nova visão histórica sobre o renascimento de sua cidade. 

 

 


 PSV jul 2022

Na vizinha São José do Barreiro, era festa. Entre as delícias, bolo de pinhão e uma pequena orquestra de viola caipira, a tocar na praça. Gente do povo, guardando suas tradições.

As cidades mortas estão renascendo. Convém conferir.

 

 

MORTINTAJ URBOJ RENASKIĜAS

 

Oni jam nomis ilin “mortintaj urboj”. Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Bananal kaj aliaj urboj, en la ŝtato San-Paŭlo, iam konis riĉecon kaj povon, dum la fino de la brazila imperio; ostracismon kaj dekadencon, dum la sekvintaj jardekoj. Pro la ŝanĝoj en la vojoj kaj ekonomiaj fortoj, ili estis forgesitaj en la “fundo de la Paraíba-Valo”. Melankolio kaptis tiun belan pecon de Brazilo, plenan de historio.

Monteiro Lobato* loĝis kaj laboris en tiu regiono, en la komenco de la 20-a jarcento, kaj priskribis kun tragika forto la mortintajn urbojn. Li eraris. Ili ne estis mortintaj, sed endormiĝintaj. Post unu jarcento, jen ili renaskiĝas, nun revivigataj per novaj riĉaĵoj — sia kulturo kaj ia obstina popolo, kiu postvivis kaj multobliĝis.

Mi vizitis la urbon Areias, dum la  ĵus pasinta semajnfino. La urbo estas bela, reformita, bone zorgata kaj plena de inteligentaj kaj sentemaj homoj. Mi aŭdis prelegojn kaj diskutojn pri la historia valoro de tiu regiono, kiun Brazilo devas konservi kaj plivastigi. Mi vidis saĝajn, lertajn homojn parolantajn pri arto, solidareco, literaturo, kulturo. Mi estis ravita de la Domo de Kulturo de tiu urbo, kie okazis la evento. Mi ne vidis politikistojn farantajn paroladojn kun balota intereso, sed mi vidis instruistojn kaj artistojn, kiuj parolis pri edukado, pri sia nova vidpunkto pri la historio kaj pri la renaskiĝo de sia urbo.
En la najbara urbo São José do Barreiro, okazis festo. Inter la bongustaĵoj, kuko el pinfruktoj kaj eta orkestro de kamparanaj gitaroj, kiu ludis en la centra placo. Popolanoj, gardantaj siajn tradiciojn.
La mortintaj urboj renaskiĝas. Indas interesiĝi.

 

*Monteiro Lobato (1882-1948): fama brazila verkisto, 

kiu naskiĝis en la ŝtato San-Paŭlo.terça-feira, 21 de junho de 2022

mar inatingível

 
PSV jun 2022
 
 

Minha casa não fica ao pé do mar.

Da janela diviso a poderosa montanha,

a névoa, os pássaros ruidosos, o tímido cão,

 e estremeço pela ausência do fluido mar.

No entanto, o que está longe me sustenta.

O desejo remoto,

a veleidade insustentável,

o verso nunca traçado,

o pensamento exilado,

o som  subterrâneo.

A nostalgia do mar inatingível.

O essencial não fica ao pé de mim.

Também se vive do que não se tem.

 

 

Neatingebla maro

 

Mia hejmo ne staras apud la maro.
Tra la fenestro mi vidas la potencan montaron,

nebulon, bruemajn birdojn, timeman hundon,

kaj mi ektremas pro foresto de la fluida maro.

Tamen, min subtenas tio, kio staras for.

La fora deziro,

la netenebla frivolo,

la neniam verkita verso,

la forpelita penso,

la subtera sono.

La nostalgio de neatingebla maro.

La esenco ne staras apud mi.

Oni vivas ankaŭ el tio, kion oni ne havas.